Skip to content

"AVRUPA KOMÜNİST HAREKETİ"nin Kuruluş Bildirgesi

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, ilişkili ülkeler ve diğer Avrupa ülkelerinin Komünist ve İşçi Partileri beyan eder:

Bilimsel sosyalizmin ilkelerini destekliyor ve insanın insan tarafından sömürülmediği, yoksulluğun, toplumsal adaletsizliğin ve emperyalist savaşların olmadığı bir toplum hedefiyle birleşiyoruz.

AB’nin sermayenin tercihi olduğunu düşünüyoruz. AB, tekeller,  sermayenin birikmesi ve  merkezileşmesi lehine önlemler almasının yanı sıra, işçi sınıfının, halkın çıkarlarına karşı emperyalist bir ekonomik, siyasi ve askeri blok olma niteliğini güçlendirmekte; silahlanmayı, otoriterliği, devlet baskısını yoğunlaştırmakta, egemenlik haklarını sınırlamaktadır.

Bizim değerlendirmemize göre Avrupa Birliği, Avrupa'nın emperyalist merkezidir, halklara karşı saldırgan planları desteklemektedir ; ABD ve NATO ile aynı hizadadır. Militarizm onun yapısal unsurudur. Avrupa Parlamentosu’nda sürekli ortaya çıkan skandallar, AB’nin tekeller ve lobilerden oluşan bir birlik ve yolsuzluğun üretildiği bir alan olduğunu doğrulamaktadır.

Halklar için başka bir kalkınma yolu olduğunu düşünüyoruz. İşçilerin mücadeleleri aracılığıyla başka bir Avrupa perspektifi, halkların refahı, toplumsal ilerleme, demokratik haklar, eşit işbirliği, barış, sosyalizm ortaya çıkmaktadır.

AB ve NATO'dan ayrılma hakkı da dahil olmak üzere, her halkın kendi egemen kalkınma yolunu seçme hakkına inanıyoruz. Kapitalist sömürüye karşı, sosyalizmin inşası için mücadele ediyoruz.

Bizler AB tarafından oluşturulan ve aralarında Avrupa Solu Partisi'nin de bulunduğu sözde Avrupa Partilerinin üyesi değiliz.

Geçtiğimiz dönemde, partilerimizin çoğu Avrupa Komünist İnisiyatifi'ne katılmış, sermaye ve sömürü sistemiyle çatışma içinde bulunan işçi sınıfı ve halkların çıkarları için İnisiyatif’in konumlanışına ve eylemlerine katkıda bulunmuştur.

AKİ, Avrupa komünist hareketinin mücadelesinde olumlu bir rol oynamıştır. Ancak gelişmeler, ideolojik - siyasal çerçevenin zenginleştirilmesi ve mücadelenin daha sağlam temeller üzerinde örgütlenmesi için ileri bir adım atılmasını gerektirmektedir.

Bu doğrultuda Avrupa Komünist İnisiyatifi’nin (AKİ) yerine Avrupa Komünist Hareketi kurulmuştur.

Avrupa Komünist Hareketi'ne, AB üyesi ya da ilişkili ülkelerden ve bu deklarasyonu ve koşullarını kabul eden diğer Avrupa ülkelerinden her komünist ve işçi partisi katılabilir.

Bu hareketin amacı, Avrupa'yı, özellikle de AB'yi ilgilendiren konuların, bu çerçevede çizilen ve işçilerin yaşamları üzerinde etkisi olan siyasi çizginin araştırılmasına ve incelenmesine katkıda bulunmanın yanı sıra, Partilerin ortak tutum geliştirmelerine, mücadelelerinin ortaklaştırılmasına, dayanışma ve diğer eylemlerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

Partilerimiz, işçi sınıfı ve halk katmanlarıyla güçlü bağlar kurmayı, sınıf mücadelesinde daha iyi bir konuma gelmeyi ve öncü bir rol üstlenmeyi, böylece birlikte kapitalist sistemden ve onun her türden yöneticisinden kopuşu hedeflemektedir.

Çağımızın kapitalizmden sosyalizme devrimci geçiş dönemi olduğunu düşünüyoruz. Buna dayanarak, bu temelde burjuva hükümetlerine katılımı ve desteği reddetmekte ve hem tekellerin çıkarlarına hizmet eden her türlü burjuva hükümetine, sosyal demokrat partilerine hem de liberal partilere karşı mücadele etmekteyiz.

Partilerimiz, emperyalizmin sadece saldırgan bir politika anlamına gelmediğini, onun en gerici döneminde yani en yüksek aşamasında bulunan tekelci kapitalizm olduğu değerlendirmesini yapmaktadır. Bu, özünde, sınıf sömürüsü nedeniyle üretim olanakları ile işçilerin modern ihtiyaçlarının karşılanması arasındaki büyük uçurumun, durgunluğun, tekeller ile burjuva devletler arasındaki emperyalist savaşlara yol açan zıtlıkların  doğasında olduğunu göstermektedir.

Ukrayna pazarının, hammaddelerinin ve ulaşım ağlarının kontrol edilmesi ve jeopolitik avantajın ele geçirilmesi amacıyla ABD, NATO ve AB’nin çıkar ve planlarıyla kapitalist Rusya’nınki arasında çatışmanın yaşandığı Ukrayna’da 2022’de patlak veren savaşta olduğu gibi emperyalist müdahale ve savaşların emperyalist rekabetin bir sonucu olduğuna inanmaktayız.

Emperyalist savaşa ve ülkelerimizin bu savaşa katılmasına karşı çıktığımız gibi, gerçek bir tehlike olan savaşın genelleşmesi ve dünyanın diğer bölgelerinde, özellikle de dünya kapitalist sisteminde üstünlük için ABD ve Çin arasındaki çatışmanın daha belirgin hale geldiği Güneydoğu Asya bölgesinde yeni emperyalist çatışmaların ortaya çıkması tehlikesine de karşı çıkıyoruz.

NATO, AB ve her türlü emperyalist ittifaka karşı mücadele etmekte ve kapitalist devletlerin her türlü bölünme ve birleşme sürecine sınıfsal açılardan karşı çıkmaktayız. Ülkelerimizin bu tür halk karşıtı birliklere katılmasına karşıyız ve işçilerin sahte bir bayrak altında tuzağa düşürülmemesi, sömürücülerle ve onların ulusötesi birlikleriyle çelişki içinde bulunan kendi çıkarlarını savunmaları için çabalarımızı arttırmaya devam edeceğiz.

Liberal ya da sosyal demokrat, sömürü sisteminin her türlü burjuva yönetimine karşı; burjuva ideolojisinin işçi hareketi üzerindeki etkisi anlamına gelen oportünizme karşı tereddütsüz bir mücadele olmaksızın Uluslararası Komünist Hareketin ideolojik, politik ve örgütsel olarak yeniden örgütlenmesinin mümkün olmayacağını düşünüyoruz. “Neoliberalizme” tek taraflı atıf yapılması, kafa karışıklığına neden olmakta ; kapitalizme ve bu sömürücü sistemi yöneten burjuva sistemine karşı mücadelenin gerekliliğini gölgelemektedir. 

Sermayenin hem milliyetçiliğine hem de kozmopolitizmine, ırkçılığa ve faşizme karşı çıkıyoruz. Burjuva ve oportünist siyasi güçler tarafından işçi-halk güçlerini burjuva yönetime mahkum etmek için kullanılan ve faşizmi, onu doğuran ve gerektiğinde kullanan kapitalist sistemden ayrı bir olguymuş gibi gösteren sahte "anti-faşizmi" ve çeşitli "anti-faşist cepheleri" reddediyoruz.

Tüm gücümüzü, işçi sendika hareketinin ve diğer halk hareketlerinin tekellere ve kapitalizme karşı mücadele doğrultusunda yeniden inşası ve güçlendirilmesi yoluyla, modern emekçi halkın ihtiyaçlarının karşılanmasına veriyoruz. 

İşçilerin sağlığını ve hayatını tehdit eden aşırı hava olaylarını etkileyen ve tehlikeli kirliliğe, iklim değişikliğine yol açan gezegenin ve kaynaklarının kapitalist sömürüsüne karşıyız. Bu sömürüye karşı harekete geçecek, sorunun özünü ortaya çıkaracak ve sürekli olarak pazarlanan "yeşil kapitalizm" yanılsamasını etkisiz hale getirecek ve bunun yerine, gelecek nesiller için gezegeni korumaya yönelik bilimsel ve sağlam temellere dayanan önlemlere öncelik veren sosyalist bir dünya için çaba göstereceğiz.

Avrupa Komünist Hareketi'ne katılan partiler, sosyalizmin-komünizmin halklar için tek alternatif olarak güncel ve gerekli olduğunu kabul etmekte ve Ekim Sosyalist Devrimi'nin ve ilk sosyalist devlet olan SSCB'nin katkısını savunmaktadır. Aynı zamanda, yıkımın nedenleri üzerine ekonomi, siyasi üst yapı ve uluslararası komünist hareketin stratejisiyle ilişkili olarak çalışmalar gerçekleştirmektedir.

İşçi iktidarı, üretim araçlarının toplumsallaştırılması ve merkezi bilimsel planlama gibi ilkeler ve bilimsel yasalarınsosyalizmin ilkeleri ve yasaları olduğunu belirtiyoruz. Bu temelde, kapitalist işletme ve mekanizmaların sürdürülmesiyle, üretim araçları ve toprak sahipleri tarafından ücretli emeğin devam ettirilmesiyle, emek gücünün bir meta olarak ele alınmasıyla ve sermayenin ücretli emeği sömürmesiyle bir tür piyasa sosyalizminin inşa edilebileceği gibi görüşleri reddetmekteyiz.

Avrupa Komünist Hareketi uluslararası gelişmeleri inceleyecek ve işçi sınıfının ve halkın, kendi geçimini sağlayan çiftçilerin ve meslek sahiplerinin, kadınların, gençlerin ve işçi sınıfı kökenli gençlerin ve kadınların karşılaştığı tüm sorunlara müdahale edecektir.  Bu çerçevede partilerimiz, din, renk, cinsiyet veya cinsel yönelime dayalı her türlü ırkçılık ve ayrımcılığa karşı çıkmaktadır.

Avrupa Komünist Hareketi;

-Anti-komünizme karşı mücadele edecek, komünist ideoloji ve komünist sembollere yönelik baskı ve yasaklar altında mücadele eden Komünist ve İşçi Partilerini destekleyecektir. Tüm halklarla enternasyonalist dayanışmasını ifade edecek ve sendikal ve siyasi eylemleri nedeniyle zulme uğrayan militanların yanında duracaktır. ABD ile AB'nin emperyalist planlarına karşı, ablukanın ve Küba'nın iç işlerine her türlü müdahalenin sona erdirilmesi için Küba ve Küba halkıyla dayanışmayı güçlendirecektir

-Faşizme ve onun nedenlerine karşı, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele edecek, emperyalist savaşlar ve kapitalist sistemin neden olduğu yoksulluk nedeniyle yerlerinden edilen mültecilerin ve göçmenlerin yanında duracaktır.

Avrupa Komünist Hareketi şu alanlarda mücadeleyi güçlendirecektir:

-ABD’nin, NATO’nun, AB’nin ve diğer tüm emperyalist ittifakların planlarına; sermayenin halklara karşı araçları olan NATO'nun yeni stratejik konseptine, AB'nin Güvenlik ve Savunma Politikasına, Yeşil Geçiş stratejisine ve Kurtarma Fonuna karşı duracaktır.

-Ülkelerimizin emperyalist plan ve örgütlerden kopması için emperyalist savaşa karşı mücadele edecektir. Halklar için çözüm, burjuva güçler tarafından yayılan "daha iyi bir güvenlik mimarisi", "topraklarında askeri planlar ve saldırı silah sistemleri olmayan" bir NATO, "barış yanlısı bir AB" ya da "barışçıl çok kutuplu bir dünya" olabileceği yanılsamalarında bulunmamaktadır. Çözüm, emperyalist birliklerden ayrılmak için, emperyalist savaşa ve onu doğuran kapitalist sisteme karşı sınıf mücadelesini güçlendirmekte yatmaktadır.

Emek mücadelesinin ve komünist hareketin tarihsel dönüm noktalarını, Büyük Ekim Sosyalist Devrimini, Sovyetler Birliği'nin kazanımlarını ve 20. yüzyılda inşa edilen sosyalizmi savunmaya ve tanıtmaya, karşı devrimin ve kapitalist restorasyonun nedenlerini daha fazla vurgulamaya devam edeceğiz.

Avrupa Komünist Hareketi çerçevesinde ve onun saflarında yer alan Komünist ve İşçi Partileri arasındaki ikili ilişkiler aracılığıyla, gelişen mücadeleleri daha etkili kılmak ve Partilerin işçi ve halk güçleriyle bağlarını güçlendirmek amacıyla, sendikal hareket ve diğer halk hareketlerinden, eşitlik ve kadınların kurtuluş mucadelesinden elde edilen deneyimlerin paylaşımını güçlendireceğiz.

Avrupa Komünist Hareketi, Avrupa'daki diğer Komünist ve İşçi Partileri ile işçilerin-halkın sorunları, anti-komünizm ve enternasyonalist dayanışma konularında, emperyalist savaş ve müdahalelere karşı ortak eylem arayışında olacaktır. İdeolojik-politik olarak ortak referanslara sahip bulunulan diğer tüm kıtalardaki Komünist ve İşçi Partileri ile de ilişkileri güçlendirmeye çalışacaktır.